Общи Условия на „Дев Академи“

I. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия на „Дев Академи“, наричани по-долу за краткост „Общите Условия“ или „ОУ“, уреждат отношенията между „СТЕМ Академи“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Академията“), вписано в  ТРРЮЛНЦ с ЕИК 204077925, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Фондови Жилища, ул. “подполк. Калитин”, бл. 211А, вх. А, ап. 18., с електронен адрес www.devacademy.bg и електронна поща info@devacademy.bg, представлявано от Емануел Янкулов и потребителите на предоставяните от Академията услуги по обучение на деца на възраст от 8г. до 16 г. по програмиране.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. С цел избягване на съмнения или противоречия относно смисъла на употребени в Общите Условия думи или изрази, се въвеждат следните дефиниции:

2.1.1. „Курсист“ е всяко физическо лице, което посещава организираните от Академията курсове;

2.1.2. „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 годишна възраст;

2.1.3. „Клиент“ елицето, извършило регистрацията за съответния курсист;

2.1.4. „Електронен дневник“ е онлайн платформата, чрез която родителите получават информация относно обученията, тяхното провеждане и т.н., както и обратна връзка за представянето на тяхното дете по време на занятията;

2.1.5. „Записване (регистрация)“ включва попълване на формата за записване, поместена на сайта на Академията, приемането на Общите Условия и извършването на дължимото за курса плащане.   

III. ВЪЗНИКВАНЕ НА ДОГОРОВНИ ОТНОШЕНИЯ ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ АКАДЕМИЯТА КУРСОВЕ

3.1. Академията предлага курсове по програмиране, като поместената за тях инфромация на сайта на Академията – начална и крайна дата на курса, график на провеждането му, цени, минимален брой курсисти и други условия представляват покана за сключване на договор между Академията и курсистите, респ. техните законни представители.

3.2. Договорното отношение между Академията и курсиста, респ. неговия законен представител, се счита възникнало след успешно записване за участие в даден курс и получаване от страна на Академията на дължимото плащане за него.

3.3. Академията си запазва правото, в случай че за даден курс има регистрирани 6 или по-малко от 6 курсиста, да не провежда курса. В този случай Академията изпраща съответно уведомление на електронната поща на Клиента, като отношенията по повод извършената от него регистрация и заплатените такси се уреждат съгласно т 9.3 по-долу. 

IV. ТАКСИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ОТСТЪПКИ

4.1 Таксата за всеки един от провежданите от Академията курсове е посочена на сайта на Академията.

4.2. Таксата се заплаща по банков път, като основанието за извършване на превода и данните за банковата сметка на Академията се изпращат на мейла на Клиента, след успешно направена регистрация за съответния курс.

4.3. Дължимата такса следва да се заплати в срок от 3 (три) дни след получаване от Клиента на информацията по т.4.2. по-горе.

4.4. Освен наведнъж, таксата може да бъде заплатена на две или три вноски, като тази опция трябва да бъде посочена при извършване на записването.

4.5. При разсрочване на плащането на таксата на две вноски, първата от вноските е дължима в срока по т. 4.3 по-горе, а втората от вноските е дължима в срок от 3 (три) дни след провеждане на 6-тото занятие от курса.

4.6. При разсрочване на плащането на таксата на три вноски, първата от вноските е дължима в срока по т. 4.3 по-горе, втората от вноските е дължима в срок от 3 (три) дни, след провеждане на 4-тото занятие от курса, а третата от вноските е дължима в срок от 3 (три) дни, след провеждане на 8-мото занятие от курса.

4.7. Академията предоставя следните отстъпки от цените на провежданите курсове, а именно:

4.7.1. 25 % – отстъпка за втори член на семейството, който е записан в провеждан от Академията курс. Под член на семейството се има предвид брат или сестра, който/която също се обучава в някой от курсовете на Академията. При едновременно записване на брат или сестра, отстъпката се приспада от по-малката от двете такси.

4.7.2. 10 % – отстъпка, предоставена от Академията чрез специален промокод. Същата се прилага автоматично при записване за даден курс и въвеждане на специалния промокод.

4.8. По преценка на Академията, същата може да предоставя и други отстъпки, които следва да са обявени в информацията за съответния курс, или кампания.

4.9. Не се допуска ползването на няколко отстъпки едновременно.

V. ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕ

5.1. Предоставяните от Академията курсове се провеждат съобразно обявения за тях график, в определените за това центрове.

5.2. При възникване на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи Академията да провежда курсовете по обявения график и начин, в определените за това центрове, последната си запазва правото да организира провеждането на курсовете в онлайн среда. За начина на провеждане на курсовете Академията следва да уведоми всеки един от курсистите, респ. неговия родител, законен представител, чрез съответно електронно съобщение, изпратено на посочената при записването за курса електронна поща.

5.3. Курсистите следва да бъдат довеждани в съответния център за провеждане на занятието не по-рано от 10 мин. преди занятието и да бъдат взимани до 10 мин. след края на занятието.

5.4. В случай че курсист бъде доведен за дадено занятие по-рано от указаното в т.5.3, то родителят има право на своя отговорност да остави курсиста да изчака пред съответната учебна зала, при предвидения за тази цел кът с пейки.

5.5. В случай на възникване на непредвидена ситуация, при която  се налага родителят да закъснее за взимането на курсиста, същият следва своевременно да уведоми Академията.

5.6. При пропуснато занятие поради уважителни причини, курсистът може да го отработи само с друга група, която е на същото занятие. За отработването на пропуснато занятие се попълва съответна молба, която всеки родител получава на имейла си в началото на курса.

5.7. Ако възможността за отработване на занятие бъде пропусната (т.е. всички групи са взели това занятие) или часовете не са удобни за посещение, курсистът губи правото си да отработи изпуснатото занятие.

5.8. За един учебен модул може да се отработват до 30% от общия брой занятия.

5.9. За курсове с продължителност повече от 5 занятия, Академията поддържа електронен дневник.

5.10. Всеки родител получава достъп до платформата, която Академията използва за електронен дневник. В началото на съответния курс Академията изпраща имейл с кодове за достъп до групата, в която е записан съответния курсист.

5.11. В електронния дневник съответният преподавател редовно публикува информация за взетия материал, усвоените умения, поводението на курсиста, и всякаква друга информация, която пряко се отнася до провеждането на занятията.

5.12. По време на престоя си в Академията курсистите са длъжни да спазват благоприличие и добро поведение.

5.13. Ако даден курсист активно възпрепятства провеждането на нормални занятия, преподавателят може да го отстрани от конкретното занятие, като своевременно се свърже с родителя на курсиста. Курсистът остава в Академията до пристигане на родителя. Ако курсист има проблемна дисциплина и в следващите занятия не настъпи промяна, а родителите и преподавателят не успеят да повлияят на това поведение, Академията, чрез съответния преподавател, има право да прекрати участието на този курсист в курса. В този случай по отношение на заплатената такса за курса приложение намира посоченото в раздел IX по-долу.

5.14. Всеки курсист минава обучение за това как да пази техниката, която изпозлва. Ако курсист нарочно или поради неспазване на инструкциите на преподавател повреди някоя техника, която използва в занятията, стойността на нанесената щета се покрива от родителя. Горното не се отнася до случаите на случайно настъпили инциденти, а само за такива, в които курсистът нарочно е причинил щета на техниката, която използва.

5.15. В началото на всеки курс, курсистите получават декларации, които дават опция на родителите да разрешат или забранят участието на курсистите в снимки и видеоклипове. Академията поема задължението да се съобрази изцяло със заявеното в попълнените декларации.

5.16. Предвид правото на курсистите да снимат по време на занятията, Академията не носи отговорност, ако на тези снимки се виждат и други курсисти. Заснетите материали от учениците са само за лично ползване и не могат да бъдат използвани с комерсиална цел, без писмено съгласие от страна на Академията.

VI. СЕРТИФИКАТ

6.1. Курсистите, успешно преминали курса, получават съответен Сертификат от Академията.

6.2. Правото да получат сертификата по т.6.1 по-горе имат тези от курсистите, които са посещавали не по-малко от 70 % от занятията по даден курс.

VII. ОТКАЗ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПРЕДИ СТАРТА НА ЗАНЯТИЯТА

7.1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста, респ. родителя, до 10 (десет) дни преди старта на обучението, Академията възстановява цялата внесена сума.

7.2. При прекъсване на обучението от страна на курсиста, респ. родителя, по-малко от 10 (десет) дни преди старта на обучението, Академията възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 50 лева.

7.3. Срокът за възстановяване на сумите по този раздел е 14 дни от писменото уведомяване на Академията за прекъсването на обучението.

VIII. ОТКАЗ ОТ ОБУЧЕНИЕТО СЛЕД СТАРТА НА ЗАНЯТИЯТА

8.1. При отказ от обучението след старта на занятията се извършва частично възстановяване на заплатената такса.

8.2. В случай че отказът по т.8.1. е направен след първото занятие, от заплатената таксата се удържа цената на посетеното занятие и се възстановява внесения от Клиента остатък.

8.3. В случай че отказът по т.8.1. е направен след второто занятие, от таксата се удържа цената на посетените занятия, ведно с 50 % от оставащата сума (такса за заето място).

8.4. Срокът за възстановяване на сумите по този раздел е 14 дни от писменото уведомяване на Академията за прекъсването на обучението.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА АКАДЕМИЯТА

9.1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Академията в следните случаи:

9.1.1. при лошо поведение на курсиста, при което въпреки инициираните от преподавателите на Академията срещи и разговори с курсиста и неговите родители, курсистът продължава да пречи на нормалното провеждане на занятията;

9.1.2. при неплащане в срок на дължимата за курса такса, или на която и да е от вноските за него, в указаните в Общите Условия срокове.

9.2. В случайте по т.9.1. по-горе Академията не дължи възстановяване на заплатената от Клиента такса за съответния курс.

9.3. В случай че са налице предпоставките по т.3.3. по-горе и от страна на Академията бъде взето решение даден курс да не се провежда, заплатените от съответния Клиент такси се възстановяват в пълен размер. Възстановяването следва да бъде извършено в срок от 3 (три) дни от уведомяването на Клиента за отмяната на курса.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Академията е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство – Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и всички други, актове, имащи отношение към защитата на личните данни.

10.2. С   приемане на настоящите Общи Условия, Клиентът декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на неговото дете/деца, ще бъдат обработвани от Академията само за целите на възниквалото помежду им договорно отношение.

XI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

11.1. По време на обучението в Академията курсистът има достъп до различни материали, включително текстове, графични изображения, чертежи, снимки от други занятия и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чийто носител е Академията. Предвид горното курсистът може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си в Академията.

11.2. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, курсистът или неговите родители нямат право от свое или от чуждо име да използват, съхраняват, преработват и копират, изцяло или частично предоставените материали, без предварителното писмено съгласие на Академията.

11.3. Предоставените материали по време на курса са само за лично ползване от съответния курсист, както и предоставените на неговия родител достъпи до сайта и електрония дневник. Тези материали не може да се изпозлват с комерсиална цел или за извличане на финансова изгода.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Академията има правото едностранно да променя, допълва и изменя настоящите Общи Условия.

12.2. В случай на изменение на Общите Условия, Академията информира курсиста, респ. неговия родител, посредством съобщение по имейл поне 3 (три) дни преди влизането в сила на измененията.

12.3. Измененията в Общите Условия се считат приети от курсиста, респ. родителя, ако родителят не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от получаване на уведомлението.

XIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

13.1. Всички известия и други съобщения, засягащи отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, както и по електронен път на посочените от страните електронни адреси. При изпращане на съобщение по електронен път, съобщението се счита  получено с постъпването му в информационната система на страните, без да е необходимо допълнително потвърждаване за неговото получаване, като се приема, че получателят е узнал съдържанието на съобщението с изтичане на тридневен срок от получаване на e-maila.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Всички спорове между Академията и курсистите се решават чрез преговори, в дух на взаимни отстъпки и разбирателство.

14.2. В случай че страните не постигнат взаимноприемливо споразумение, всички спорове, породени от отношенията помежду им, се решават от компетентния български съд, съгласно правилата на българското процесуално право.

14.3. За всички неуредени в настоящите Общи Условия случаи се прилага действащото българско законодателство.